Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Tytuł projektu: „Wzmocnienie połączeń komunikacyjnych Lublina w układzie pierścieniowym. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa – Kębłów na odcinku od km 8+590 do km 17+205 o długości ok.8,615km oraz przebudowa na odcinku od km 21+100 do km 25+978 o długości ok.4,878 km”

Termin realizacji projektu: 20.02.2017-20.12.2019

Całkowita wartość projektu 54 907 653,45 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych 54 050 171,25 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR  45 942 645,53 PLN

         

Głównym celem zrealizowanej inwestycji jest zwiększenie zewnętrznej i wewnątrzregionalnej dostępności komunikacyjnej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez wzmocnienie połączeń komunikacyjnych Lublina w układzie pierścieniowym.

Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej DW 836 usytuowany jest na terenie województwa lubelskiego w powiatach lubelskim- Gmina Jabłonna oraz świdnickim-Gmina Piaski.

 Zadanie:

Wzmocnienie połączeń komunikacyjnych Lublina w układzie pierścieniowym.

Zadanie Nr 1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa – Kębłów na odcinku od km 8+590 do km 17+205 o długości ok. 8,615 km”.

 Całkowita wartość robót:                             42 786 560,52 zł brutto

w tym:

wydatki kwalifikowane:        42 075 252,57 zł brutto

wydatki niekwalifikowane         711 307,95 zł brutto

 Terminy:

Data podpisania umowy z wykonawcą: 6 czerwca 2018 r.
Data przekazania placu budowy:  20 czerwca 2018 r.
Data rozpoczęcia robót: 26 czerwca 2018 r.
Data zakończenia robót:    12 czerwca 2019 r.
Data odbioru końcowego:    25 czerwca 2019 r.
Okres gwarancji jakości/rękojmi:    7 lat

                             

W ramach inwestycji zaangażowane były następujące strony:

Beneficjent:

Województwo Lubelskie

Artura Grottgera 4

20-029 Lublin

Zamawiający:        

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Turystyczna 7a

20-207 Lublin

Wykonawca:

STRABAG Sp. z o.o.

Parzniewska nr 10

05-800 Pruszków

Inżynier:

ZDI Sp. z o.o.

Jana Kiepury 6

22-400 Zamość

Podstawowe parametry drogi:

 • Długość rozbudowanego odcinka DW836 (roboty nawierzchniowe): 8,626 km.
 • Klasa drogi: Główna (G).
 • Nośność nawierzchni:115kN/oś.
 • Kategoria ruchu:
 • Przekrój drogi: droga jednojezdniowa dwukierunkowa.
 • Szerokość jezdni: 7,0 m (2 x 3,5 m).
 • Szerokość poboczy: 1,25 – 2,70 m.
 • Szerokość chodników: 2,0 – 2,2 m.
 • Nawierzchnia jezdni: bitumiczna (SMA).

 Zakres inwestycji obejmował:

 • Rozbiórkę istniejącej jezdni, poszerzenie, wzmocnienie i budowę nowej konstrukcji jezdni na odcinku ok. 8,626 km.
 • Umocnienie poboczy.
 • Korektę łuków poziomych i pionowych.
 • Rozbudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi(4 szt.) w tym skrzyżowanie typu „rondo”.
 • Rozbiórkę istniejących przepustów i budowę nowych przepustów drogowych.
 • Budowę zatok autobusowych (4 szt.), chodników (ok. 2 700 m2), zjazdów indywidualnych i publicznych.
 • Budowę miejsca do ważenia pojazdów (1 szt.).
 • Budowę powierzchniowego systemu odwodnienia drogi.
 • Budowę kanalizacji deszczowej.
 • Budowę oświetlenia ulicznego.
 • Przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci infrastruktury uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna, wodociągowa, sanitarna).
 • Wycinkę drzew i krzewów.
 • Wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu drogowego.
 • Zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka drogi, dla zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie:

Wzmocnienie połączeń komunikacyjnych Lublina w układzie pierścieniowym.

Zadanie Nr 2 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa – Kębłów na odcinku od km 21+100,00 do km 25+978,00 o długości ok. 4,878 km”.

 Całkowita wartość robót:                                      9 789 245,93 zł brutto

(wydatki kwalifikowane)

 Terminy:

Data podpisania umowy z wykonawcą:  15 maja 2018 r.
Data przekazania placu budowy:   30 maja 2018 r.
Data rozpoczęcia robót:    5 czerwca 2018 r.
Data zakończenia robót: 30 listopada 2018 r.
Data odbioru końcowego:  11 grudnia 2018 r.
Data odbioru ostatecznego: 18 grudnia 2018 r.
Okres gwarancji jakości/rękojmi:    7 lat

 

 W ramach inwestycji zaangażowane były następujące strony:

Beneficjent:

Województwo Lubelskie

Artura Grottgera 4

20-029 Lublin

Zamawiający:        

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Turystyczna 7a

20-207 Lublin

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – LIDER

PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – PARTNER

Inżynier:

ZDI Sp. z o.o.

Jana Kiepury 6

22-400 Zamość

 Podstawowe parametry drogi:

 • Długość przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 4,878 km.
 • Klasa drogi: Zbiorcza (Z).
 • Przekrój drogi: droga jednojezdniowa dwukierunkowa.
 • Szerokość jezdni: szlakowy6,0 m (2 x 3,0 m), półuliczny 6,50 m (2 x 3,25 m.).
 • Szerokość poboczy: 1,25 m.
 • Szerokość chodników: 2,00 m.
 • Nawierzchnia jezdni: bitumiczna (SMA).

 Zakres inwestycji obejmował:

 • Przebudowę istniejącej jezdni na odcinku ok. 4,878 km.
 • Umocnienie poboczy.
 • Przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi (5 szt.).
 • Przebudowa istniejących przepustów pod koroną drogi (4 szt.).
 • Przebudowę zatok autobusowych (8 szt.), chodników (ok. 5 730 m2), zjazdów indywidualnych i publicznych.
 • Przebudowę powierzchniowego systemu odwodnienia drogi.
 • Montaż oświetlenia ulicznego w rejonie przejść dla pieszych.
 • Wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu drogowego.
 • Zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka drogi, dla zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.