ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE

NR ZDW/106/2022

Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie dni wolnych od pracy w 2022 roku

         Na podstawie art. 104, art. 128 § 3, art. 129 § 1, art. 130, art. 131 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510, z późn. zm.) oraz
§ 17 Regulaminu Pracy ZDW w Lublinie – zarządzam, co następuje:

  • 1

W roku 2022 dniem wolnym od pracy ustalam 31 października (poniedziałek) –
w zamian za pracę w dniu 5 listopada 2022 r. (sobota).

  • 2

Postanowienia § 1 dotyczą wszystkich pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz pracowników Rejonów Dróg Wojewódzkich.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.