Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje, że od dnia 01.07.2003 r. przejął, po zlikwidowanym Zakładzie Transportu i Dróg w Lublinie – Gospodarstwo Pomocnicze ZDW w Lublinie obowiązki, dotyczące normowania zasad korzystania z przystanków i miejsc do zatrzymywania, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich województwa lubelskiego dla przewoźników wykonujących regularne samochodowe przewozy osób, ubiegających się bądź posiadających zezwolenia LK.

Realizując decyzję Zarządu Województwa Lubelskiego, ZDW w Lublinie wypowiedział przewoźnikom ze skutkiem na dzień 31.08.2003 r. wszystkie umowy cywilnoprawne, zawarte przez ZTiD w Lublinie i jednocześnie ustalił nowe nieodpłatne zasady korzystania z przystanków i miejsc do zatrzymywania, oznaczone znakami D – 15.

Nowe zasady korzystania z przystanków, usytuowanych na drogach wojewódzkich, których wzór prezentujemy poniżej (ZAŁĄCZNIK NR 2), nakładają na przewoźników obowiązki, wynikające z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem i Uchwały nr XXI/319/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 23 kwietnia 2012 roku, określającej zasady korzystania z tych przystanków.

W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, przewoźnik powinien złożyć w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, sekretariat, tel. (81) 749- 53-00, w godz. 7.00 – 15.00, wypełniony wniosek z załącznikami, którego wzór przedstawiamy poniżej (ZAŁĄCZNIK 1)

Wykaz przystanków na drogach wojewódzkich

Szczegółowe informacje udzielane są w tut. ZDW
tel. (81) 749-53-35