Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.124) określa dwa rodzaje zjazdów:

Zjazd publiczny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, lub działalność o charakterze publicznym

Zjazd indywidualny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie

Uzgodnienia lokalizacji zjazdów dokonują:

 • zjazdy publiczne – Wydział Dróg w siedzibie ZDW w Lublinie (ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin)
 • zjazdy indywidualne – Rejony Dróg Wojewódzkich

A. Zjazdy publiczne z dróg wojewódzkich:

Wnioskodawca składa wypełniony druk wniosku, który winien zawierać:

 • informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – dotyczy działki Inwestora,
 • mapę w skali 1:500 / 1:1000 )* ,
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 • lokalizację zjazdu według pikietażu na drodze,
 • prognozowaną ilość pojazdów korzystających z przedmiotowego zjazdu w ciągu doby,
 • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
 • koncepcję zagospodarowania terenu planowanej inwestycji wraz z obsługą komunikacyjną  (rozwiązania komunikacyjne, parkingi itd. ),

B. Zjazdy indywidualne z dróg wojewódzkich:

Wnioskodawca składa wypełniony druk wniosku, który winien zawierać:

 • informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • mapę w skali 1:500 lub 1:1000
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 • lokalizację zjazdu według pikietażu na drodze, do uzgodnienia w RDW