Informacja

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje, że w okresie zimowym, tj. od dnia 3 grudnia 2018r. do dnia 31 marca 2019r., nie zezwala się na prowadzenie robót rozkopowych i umieszczanie urządzeń „obcych” w pasie drogowym dróg wojewódzkich.

Protokół wydania nieruchomości

W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego decyzji Nr 13/18 z  dnia 19 listopada 2018 r. znak: IF-I.7820.9.2018.BT  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 w zakresie budowy systemu odwodnienia, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe od przepustów drogowych w kierunku odbiornika zwanej decyzją ZRiD, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje o możliwości wydania nieruchomości przejętych pod przedmiotową inwestycję przez dotychczasowych właścicieli. Zgodnie z dyspozycją art. 18, ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z póżn. Zm..) w przypadku wydania nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości.

Wypełnione i czytelnie podpisane protokoły wydania nieruchomości (wzór protokołu wydania do pobrania) należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7 a, 20-207 Lublin lub złożyć osobiście w siedzibie  tut. Zarządu.

Protokół wydania nieruchomości

W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego decyzji Nr 12/18 z  dnia 30 lipca 2018 r. znak: IF-I.7820.28.2017.DS  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz – Sitaniec na odcinku Nielisz – Sitaniec od km 48+000 do km 64+389 zwanej decyzją ZRiD, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje o możliwości wydania nieruchomości przejętych pod przedmiotową inwestycję przez dotychczasowych właścicieli. Zgodnie z dyspozycją art. 18, ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z póżn. Zm..) w przypadku wydania nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości.

Wypełnione i czytelnie podpisane protokoły wydania nieruchomości (wzór protokołu wydania do pobrania) należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7 a, 20-207 Lublin lub złożyć osobiście w siedzibie  tut. Zarządu.

Protokół wydania nieruchomości

W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego decyzji Nr 9/18 z  dnia 14 maja 2018 r. znak: IF-I.7820.23.2017.BD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565 zwanej decyzją ZRiD, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje o możliwości wydania nieruchomości przejętych pod przedmiotową inwestycję przez dotychczasowych właścicieli. Zgodnie z dyspozycją art. 18, ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z póżn. Zm..) w przypadku wydania nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości.

Wypełnione i czytelnie podpisane protokoły wydania nieruchomości (wzór protokołu wydania do pobrania) należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7 a, 20-207 Lublin lub złożyć osobiście w siedzibie  tut. Zarządu.

Przydatne linki