Naczelnik:
Piotr Bielecki
tel: 81 749 53 74
e-mail:
p.bielecki@zdw.lublin.pl

 

Do zadań Wydziału Mostów należy całokształt spraw związanych z przebudową i remontem mostów, utrzymaniem obiektów mostowych, ich ewidencją oraz przeciwdziałaniem niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać w następstwie budowy lub utrzymania mostów.

Główne zadania:
1. Opracowywanie planów remontów obiektów mostowych
2. Przeprowadzanie przeglądów wieloletnich, szczegółowych oraz specjalnych oraz nadzór nad przeglądami bieżącymi i podstawowymi obiektów mostowych
3. Zbieranie i przekazywanie informacji o stanie mostów pozostających w zarządzie ZDW
4. Koordynowanie przeciwpowodziowej i przeciwlodowej ochrony mostów na terenie ZDW
5. Opiniowanie zezwoleń na umieszczanie urządzeń obcych na obiektach mostowych
6. Współudział w opracowywaniu planów rocznych i wieloletnich w zakresie budowy obiektów mostowych
7. Kontrola stanu utrzymania i ochrony obiektów mostowych
8. Prowadzenie komputerowej ewidencji obiektów mostowych i bieżąca analiza danych zgodnie z obowiązującymi przepisami
9. Prowadzenie informacji technicznej z dziedziny mostownictwa na terenie działania ZDW