Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną finansowaną z budżetu samorządu województwa. Swoim zakresem działania obejmuje obszar Województwa Lubelskiego.

Zarządza siecią dróg wojewódzkich o długości 2221,008km, w tym dróg głównych ruchu przyspieszonego (GP) o długości 276,604km, dróg głównych (G) o długości 1212,910km oraz dróg zbiorczych (Z) o długości 731,494km. Ponadto zarządza: ok. 720km dróg innych (dla pieszych, dla rowerów oraz dla pieszych i rowerów), 216 mostami o długości 6 053,9m, 16 wiaduktami o długości 936,6m, 13 kładkami o długości 267,7m oraz 387 przepustami o długości 5 684,1m.

Jednostką kieruje Dyrektor przy pomocy:
– Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania
– Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji
– Głównego Księgowego
– Naczelników Wydziałów
– Kierowników jednostek terenowych.

Jednostkami terenowymi ZDW są:
1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
3. Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
4. Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
5. Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
6. Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
7. Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie
8. Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu

Do zadań ZDW należy:
1. Zarządzanie siecią dróg wojewódzkich
2. Wykonywanie czynności w zakresie zarządzania ruchem na drogach wojewódzkich
3. Realizowanie w imieniu właściciela przystanków na drogach wojewódzkich Województwa Lubelskiego zadania z zakresu ustalania zasad korzystania z tych obiektów przez przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych
i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
4. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
5. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich
6. Wykonywanie obowiązków inwestora na drogach wojewódzkich
7. Utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
8. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
9. Koordynacja robót w pasie drogowym
10. Ochrona pasa drogowego
11. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom
12. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych , ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
13. Wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających
14. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
15. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów
16. Opracowywanie lub zlecanie do opracowania, rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji