Naczelnik: Jarosław Koziej
tel: 81 749 53 71, 81 749 53 70, 81 749 53 68
e-mail: i.b@zdw.lublin.pl

Do zakresu działań Wydziału Budowy należą sprawy nadzoru inwestorskiego i technicznego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg.

Główne zadania:
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym dla robót drogowych i dla robót branżowych związanych z infrastrukturą drogową z wyłączeniem robót utrzymaniowych
2. Pełnienie funkcji Kierownika Projektu wynikającą z procedur realizacji inwestycji.
3. Koordynacja pracy inspektorów nadzoru poszczególnych branż przy robotach realizowanych przez Wydział
4. Udział w komisyjnych odbiorach robót
5. Współpraca z organami nadzoru budowlanego w zakresie działania Wydziału
6. Wdrażanie postępu technicznego w zakresie technologii i wykonawstwa robót
7. Sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział
8. Kontrola prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentów budowy
9. Ustalanie technologii robót i rodzaju zastosowanych materiałów budowlanych dla robót prowadzonych przez ZDW
10. Rozwiązywanie problemów technologicznych w trakcie robót, w tym udział w badaniu usterek oraz opracowywanie sposobów ich usunięcia i zapobiegania ich powstawaniu w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót realizowanych przez Wydział
11. Wdrażanie postępu technicznego w zakresie technologii i wykonawstwa robót