INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t. j.), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie poniżej informuje o zasadach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Lublinie, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lub linie, mieszczący się przy ulicy Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin , zwany dalej „ZDW w Lublinie”

II. Inspektor Ochrony Danych
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych ze sposobem oraz zakresem przetwarzania Państwa danych osobowych przez ZDW w Lublinie, a także przysługujących Państwu praw, istnieje możliwość skontaktowania się z wyznaczonym do tego celu Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zarówno w formie elektronicznej za pomocą adresu iod@zdw.lub lin.pl , jak i w formie pisemnej na adres siedziby: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20 262 Lublin.

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, nie wpływając na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe przetwarzane są również, jeżeli jest to niezbędne, do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe są przetwarzane w szczególności w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e R ODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. np. na potrzeby kontaktów z przedstawicielami, pracownikami, współpracownikami podmiotów i instytucji, z którymi współpracuje ZDW w Lublinie.

IV. Informacja o odbiorcach danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakres ie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu Administratora, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy, niezbędnych dla działalności Administratora.

V. Informacja o okresach przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie III celów przetwarzania, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 164 t.j. j.) oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie przysługuje, na warunkach określonych w punkcie III celów przetwarzania, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 164 t.j. j.) oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.
• prawo do dostępu do swoich danych osobowych prawo do sprostowania danych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00 193 Warszawa).

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych, chyba że będzie to wynikało z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

IX. Obowiązek podania danych osobowych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub jest to niezbędne dla zawarcia z Państwem umowy. W przypadku gdy poda nie danych jest wymogiem ustawowym, brak danych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.