Naczelnik
Dariusz Wieczorek
tel: 81 749 53 17
e-mail: i.p@zdw.lublin.pl

Tel: 81 749 53 18,  81 749 53 19,  81 749 53 20,  81 749 53 21,  81 749 53 22, 8 1 749 53 23,
81 749 53 24

Do zadań Wydziału Przygotowania Inwestycji należą sprawy związane z przygotowaniem do realizacji zadań ujętych w planie rzeczowo-finansowym budowy, przebudowy, odbudowy dróg, obiektów mostowych i urządzeń drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Główne zadania:
1. Przygotowywanie materiałów i występowanie z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
2. Występowanie do właściwych organów o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłaszanie robót
3. Uzyskiwanie wszelkich niezbędnych decyzji, warunków i uzgodnień niezbędnych w procesie przygotowania inwestycji
4. Nadzorowanie, uzgadnianie, sprawdzanie i odbiór zleconych dokumentacji technicznych
5. Prowadzenie spraw i organizowanie posiedzeń Rady Technicznej
6. Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w przypadku, gdy sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu, może mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę
7. Przygotowywanie materiałów i opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz wnioskowanie o wprowadzenie zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.