Naczelnik: Magdalena Grządkowska
e-mail: m.grzadkowska@zdw.lublin.pl

tel: 81 749 53 54

Z-ca Naczelnika: Renata Bieńko

e-mail: r.bienko@zdw.lublin.pl

 tel: 81 749 53 51,

tel: 81 749 53 50,  81 749 53 52, 81 749 53 53, 81 749 53 55

 

Główne zadania:

1. Przygotowywanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi ZDW projektów umów zawieranych przez ZDW, zarówno
z zakresu wykonywania statutowych zadań jak i zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania oraz racjonalnego gospodarowania składnikami majątku będącego w dyspozycji ZDW.

2. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wynikających z zakresu zadań ZDW.

3. Rozpatrywanie odwołań dotyczących prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Prowadzenie rejestrów umów o wykonanie zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane, prowadzonych przez Wydziały ZDW w Lublinie.

5. Opiniowanie zasadności i prawidłowości wniosków innych Wydziałów ZDW w Lublinie w sprawach o udzielenie zamówienia.

6. Sprawdzenie projektów Umów dotyczących zamówień publicznych udzielanych przez Rejony Dróg Wojewódzkich.