Naczelnik
Monika Gawda
tel: 81 749 53 34
e-mail: udm@zdw.lublin.pl

 

Z-ca Naczelnika
Andrzej Skwarek
tel: 81 749 53 39
e-mail: udm@zdw.lublin.pl

Ochrona i zagospodarowania pasa drogowego:
tel: 81 749 53 33, 81 749 53 32

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:
tel: 81 749 53 37

Ewidencja dróg:
tel: 81 749 53 31

Ochrona środowiska:
tel: 81 749 53 30

Do zadań Wydziału Dróg należy całokształt spraw związanych z utrzymaniem i ochroną dróg, ewidencją sieci drogowej dróg wojewódzkich oraz przeciwdziałaniem niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać w następstwie budowy lub utrzymania dróg.

Główne zadania:
1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rejonów Dróg Wojewódzkich w zakresie utrzymania nawierzchni jezdni, chodników, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą
2. Kontrola i nadzór nad utrzymaniem dróg, urządzeń drogowych oraz realizacji zadań z zakresu ochrony dróg przez RDW
3. Prowadzenie spraw dotyczących zieleni – planowanie prac, kontrola ich realizacji, zadrzewienia, zagospodarowania pasów rozdziału, skarp, przeciwskarp, skrzyżowań, parkingów
4. Pełnienie nadzoru nad realizacją przez RDW przeglądów okresowych dróg oraz udział
w przeprowadzaniu przeglądów specjalnych dróg.
5. Kontrola jakości wykonywania robót utrzymaniowych
6. Opracowywanie wniosków do rocznych i wieloletnich planów robót utrzymaniowych
7. Opiniowanie projektów planu remontów i przebudowy dróg, robót inwestycyjnych oraz
w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
8. Planowanie, koordynacja i nadzór nad całokształtem prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg
9. Koordynacja robót w pasie drogowym
10. Wydawanie warunków na lokalizację zjazdów publicznych i indywidualnych
11. Opiniowanie przejazdów ponadnormatywnych po drogach wojewódzkich
12. Ocena stanu nawierzchni dróg wojewódzkich
13. Gromadzenie danych ewidencyjnych i statystycznych oraz prowadzenie komputerowej ewidencji dróg wojewódzkich
14. Nadawanie numeracji dróg powiatowych oraz gminnych a także prowadzenie rejestru numerów nadanych tym drogom
15. Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział