Naczelnik Wydziału: Ewa Karwacka
tel: 81 749 53 60, 81 749 63 61, 81 749 53 62, 81 749 53 63, 81 749 53 64
e-mail: i.g@zdw.lublin.pl

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami należą sprawy związane z nabywaniem nieruchomości na drogach wojewódzkich oraz prowadzenie całokształtu spraw związanych z formalno-prawnym regulowaniem stanu władania nieruchomościami drogowymi.

Główne zadania:
1. Przekazywanie do Wydziału Przygotowania Inwestycji opracowanej dokumentacji geodezyjno-prawnej do nabycia nieruchomości pod inwestycje drogowe
2. Wnioskowanie o zlecenie dokonania wyceny nieruchomości i składników majątkowych niezbędnych do nabycia lub dzierżawy w celu prowadzenia inwestycji drogowych
3. Uczestnictwo w rokowaniach, rozprawach administracyjnych o nabycie lub dzierżawę nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz o ustalenie wysokości odszkodowania za te nieruchomości
4. Występowanie do właściwych organów o wydanie dokumentów własności oraz innych dokumentów niezbędnych do nabycia nieruchomości pod inwestycje drogowe
5. Współdziałanie z właściwymi organami administracji samorządowej i innymi w zakresie obrotu nieruchomościami pod inwestycje drogowe
6. Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem gruntów leżących w pasach drogowych dróg wojewódzkich dla potrzeb rozbudowy innych dróg publicznych
7. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji nieruchomości administrowanych przez ZDW
8. Współpraca z Ośrodkami Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział