W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin.

Inspektor Ochrony Danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania ZDW w Lublinie, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w ZDW w Lublinie za pomocą adresu iod@zdw.lublin.pl, lub listownie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin.

Cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe są także przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane osobowe Państwa dotyczące będą przetwarzane przede wszystkim w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe mogą być również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. np. na potrzeby kontaktów z przedstawicielami, pracownikami, współpracownikami podmiotów i instytucji, z którymi współpracuje ZDW w Lublinie.

Odbiorcy Danych Osobowych

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  • podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu Administratora, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy, niezbędnych dla działalności Administratora

 

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych celów przetwarzania, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)  oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie przysługuje, na warunkach określonych w RODO, prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych
  • prawo do  sprostowania danych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • prawo  do usunięcia  danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych, chyba że będzie to wynikało z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Wymogi podania danych i ewentualne konsekwencje ich niepodania

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub  jest niezbędne dla zawarcia z Państwem umowy. W przypadku gdy podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak danych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.