Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie prezentuje mapy akustyczne sporządzone dla odcinków dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego o średnio dobowym natężeniu ruchu (SDR) przekraczającym 8219 pojazdów / dobę, co odpowiada 3 000 000 pojazdów w ciągu roku.

Nr drogi Odcinek (km początkowy ÷ km końcowy) Długość odcinka (km) Nazwa odcinka SDR r.2015
801 114+870÷119+210 4,340 Puławy 6907
801 119+210÷121+750 2,540 Puławy 11868
801 121+750÷122+770 1,020 Puławy 8482
824 12+018÷12+615 0,597 Puławy 9036
824 12+615÷16+633 4,018 Puławy 12247
830 19+416÷25+755 6,339 Nałęczów 10278
833 19+356÷25+096 5,740 Kraśnik Fabr. 13104
835 10+014÷12+341 2,327 Lublin – Mętów 12471
835 89+752÷95+911 6,159 Biłgoraj – Majdan NW 11537

Zakres przeprowadzonych analiz oraz zawartość tematyczna opracowania wynika z zapisów art. 179 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r (tj Dz.U. 2016 poz. 672 oraz z Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. 

W myśl w/w przepisów mapy akustyczne mają charakter map strategicznych, służących do określenia skali zagrożeń hałasem komunikacyjnym na poziomie krajowym, dlatego ich wyników nie należy interpretować w skali szczegółowej, większej niż skala bazowa opracowania (1:10 000). 

Na mapach przedstawiono m.in. zakresy poziomów emisji, imisji i wrażliwości akustycznej obszarów, ale także poziom przekroczeń wartości dopuszczalnych, określonych wskaźnikami LDWN i LN. Wskaźniki te zostały przyjęte i wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. ( tj Dz.U. 2014 poz. 112) w celu ujednolicenia interpretacji stanu zagrożenia hałasem ze standardami obowiązującymi na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Z uwagi na fakt, iż wskaźniki LDWN i LN określono dla potrzeb wykonania map akustycznych, wyników analiz wykonanych z ich użyciem nie powinno się porównywać i odnosić do obowiązujących wskaźników LAeq D i LAeq N, w oparciu, o które należy stwierdzać występowanie przekroczeń obowiązujących wartości dopuszczalnych hałasu.

Wykonanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3000 000 pojazdów rocznie – opracowanie.

Wersje elektroniczne map akustycznych dla terenów położonych w pobliżu dróg wojewódzkich – II EDYCJA – dostępne są po kliknięciu w kilometraż drogi.