Naczelnik
Bartłomiej Kiełbania
tel: 81 749 53 46
e-mail: uir@zdw.lublin.pl

Z-ca Naczelnika
Andrzej Bender
tel: 81 749 53 47

Główne zadania:
1. Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu.
2. Opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
3. Przedstawianie do zatwierdzenia organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów oraz przekazywanie do realizacji zatwierdzonych organizacji ruchu.
4. Opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych.
5. Przeprowadzanie co najmniej raz na 6 miesięcy, kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymywania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na podległych drogach.
6. Zbieranie danych o wypadkach drogowych, prowadzenie analizy przyczyn ich powstania oraz przedstawienie wniosków mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu.
7. Zbieranie i analizowanie danych o ruchu drogowym oraz koordynacja prac związanych z prowadzeniem okresowych pomiarów ruchu drogowego.