Mieszkeńcy Świeciechowa w Gminie Annopol na ten dzień czekali od wielu lat.
Dzisiaj w centrum tej miejscowości, została podpisana Umowa na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 824 o wartości ponad 22 milionów złotych.
W ciągu ostatnich 3 lat udało nam się przeprowadzić gruntowną przebudowę tej drogi na odcinku o łącznej długości ponad 14 kilometrów. Za 14 miesięcy cała droga wojewódzka 824 od Józefowa do Annopola będzie już po modernizacji. Dzięki temu stanie się ona bezpieczna zarówno dla kierowców jak i dla pieszych czy rowerzystów dzięki wybudowaniu nowych chodników, ścieżek rowerowych czy iągów pieszo-rowerowych. Jak Państwo widzą, władze Województwa Lubelskiego, pamiętają o każdej części Lubelszczyzny i o wszystkich mieszkańcach. Nasza ofensywa drogowa, którą rozpoczęliśmy w 2019 roku trwa nadal – mówił na konferencji prasowej w Świeciechowie Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
Zakres tej inwestycji obejmuje:

         w branży drogowej:

 1. budowa jezdni DW 824 konstrukcji nawierzchni dla KR3 (G2): 56cm; warstwa ścieralna – SMA 11S 4,0cm; warstwa wiążąca AC16W 5,0cm; podbudowa bitumiczna AC22P 7,0cm; podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 22,0cm; podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw 18,0cm.
  Dla KR3 (G4)96,0cm (dodatkowo: warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej
  o gr. 40,0cm)
 2. budowa zatok autobusowych z kostki brukowej o gr. 8,0cm
 3. budowa chodników z kostki betonowej brukowej o gr. 6,0cm i 8,0cm (2336m – strona prawa i 157m strona lewa)
 4. budowa ścieżki rowerowej o dł. 113,0m z betonu asfaltowego (str. lewa)
 5. budowa ścieżki pieszo rowerowej o dł. 2224,0m z betonu asfaltowego (str. lewa)
 6. rozbiórka przepustów pod drogą wojewódzką,
 7. budowa przepustu P-1 o wymiarach 120cm x 120cm pod drogą wojewódzką,
 8. budowa rowów odwadniających z przepustami,
 9. budowa wlotów dróg bocznych
 10. budowa ścieków przykrawężnikowych,
 11. umocnienie skarp,
 12. budowa/przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
 13. rozbiórka kolidujących ogrodzeń, elementów drogowych
 14. wycinka drzew i krzewów oraz zabezpieczenie na czas prowadzenia robót drzew nie przewidzianych do wycinki,
 15. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

         w branży teletechnicznej, elektroenergetycznej i sanitarnej:

 1. budowa kanału technologicznego
 2. przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej,
 3. budowa sieci kablowej nN oświetlenia drogowego,
 4. wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych,
 5. budowa napowietrznej i doziemnej sieci energetycznej nN,
 6. budowa sieci kanalizacyjnej – kanalizacji deszczowej, przykanalików, wpustów ulicznych, studni oraz zabezpieczenie przewodów wodociągowych.
Wartość tej inwestycji, którą prowadzić będzie firma WOD-BUD z Kraśnika to ponad 22 miliony złotych. Cena ta wynika między innymi z tego, że odcinek tej drogi o długości 2,31km będzie budowany od podstaw, od podbudowy pomocniczej, przez podbudowę z kruszywa łamanego, podbudowę bitumiczną, aż do warstw wiążącej i ścieralnej. Co także ważne, wybudowana zostanie także od podstaw cała sieć kanalizacyjna na tym odcinku czyli kanalizacja deszczowa, przykanaliki, wpusty uliczne, studnie czy ścieki przykrawężnikowe. Umocnione zostaną takżę skarpy oraz zostanie wykonane nowe oświetlenie uliczne wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. – mówił dzisiaj Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera.
Rozpoczęcie robót, według Umowy musi zacząć się najpóźniej 21 dni od daty jej podpisania a zakończenie prac, powinno nastąpić w ciągu 14 miesięcy.
Jak Państwo widzą, władze Województwa Lubelskiego słuchają swoich mieszkańców. Zarówno Zarząd Województwa Lubelskiego jak i Radni Sejmik Województwa Lubelskiego, który reprezentuję nie są głusi na potrzeby mieszkańców Lubelszczyzny. Jesteśmy dla Was. Mieszkańcy Świeciechowa tyle lat czekali na poprawę infrastruktury drogowej, na chodnik, ścieżkę rowerową a przede wszystkim na nową, działającą kanalizację. I właśnie dzięki świetnej współpracy radnych z Sejmiku WL z Zarządem Województwa, na którego czele stoi Marszałek Jarosław Stawiarski oraz z polskim rządem, wreszcie głosy mieszkańców zostały wysłuchane – mówiła obecna na konferencji Radna Sejmiku WL Anna Baluch.