Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

Nazwa zadania: „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” (odcinek: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczna na odcinku od granicy miasta Lublina do węzła „Jakubowice” obwodnicy Lublina)” nr umowy o dofinansowanie POPW.04.01.00-06-004/13.

Beneficjent: Województwo Lubelskie
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedmiot inwestycji: „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” (odcinek: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczna na odcinku od granicy miasta Lublina do węzła „Jakubowice” obwodnicy Lublina)”.

Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 809 przebiega przez tereny gminy Niemce – powiat lubelski, gminy Jastków – powiat lubelski.

Termin wykonania: 17.04.2014 r. – 30.12.2015 r.

Całkowita wartość projektu: 21 796 572,35 PLN

w tym:

Wydatki kwalifikowane: 17 357 234,50 PLN
Kwota dofinansowania: 14 753 649,32 PLN

Inwestycja swoim zakresem objęła m.in.:
– dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do klasy „GP”,
– zwiększenie nośności do 115 kN/oś,
– budowę dróg serwisowych,
– wykonanie skrzyżowania z drogą gminną,
– umocnienie poboczy,
– budowę chodników,
– wykonanie odwodnienia korpusu drogi
– budowę, przebudowę lub rozbudowę istniejących przepustów
– budowę oświetlenia skrzyżowań, przejść dla pieszych,
– budowa ekranów akustycznych,

Po zakończeniu realizacji projektu, powstały następujące produkty:
– długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 1,2 km

Osiągnięte zostały nw. rezultaty realizacji projektu:
– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 6 521 175,00 PLN (2019 r.)
– oszczędność czasu w przewozach towarowych – 985 293,00 PLN (2019 r.)