Projekt zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

 

Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 stanowiącej dojazd do węzła „Jakubowice” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 – odcinek klasy Z

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie, a instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu była „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 stanowiącej dojazd do węzła „Jakubowice” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 – odcinek klasy Z”.

Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 809 przebiega przez obszar powiatu lubelskiego – Gminy: Niemce i Jastków.

 

Po realizacji projektu, powstały następujące produkty:

– 1,87 km wybudowanych dróg wojewódzkich,

– 0,20 km przebudowanych dróg wojewódzkich

– 2 wybudowane skrzyżowania,

– 1 zmodernizowane skrzyżowanie,

– 5 wybudowanych zatok autobusowych.

 

Osiągnięte zostały nw. rezultaty realizacji projektu:

– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 2 967 727,87 zł/rok

– oszczędność czasu w przewozach towarowych  –   120 377,42 zł/rok

– nośność zmodernizowanej drogi – 115 kN/oś.

Realizacja Projektu rozpoczęła się dnia 09.06.2013 roku, a zakończenie rzeczowe nastąpiło dnia 31.10.2014 roku.

Całkowita wartość projektu wyniosła 20 484 855,53 zł, kwota wydatków kwalifikowanych -15 149 379,86 zł, kwota dofinansowania – 14 944 531,30 zł.