Budowa północnej obwodnicy miasta HRUBIESZÓW
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa

Wykonawca Dokumentacji :
Lider Konsorcjum:
RODEN ROAD DESIGN POLSKA Sp. z o.o. , Warszawa, Polska
Partner Konsorcjum:
RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapeszt, Węgry

Umowa nr 30/U/2021 z dnia 05.08.2021r.
Koszt Dokumentacji Projektowej i Geodezyjno-Prawnej: 1 045 500 zł
Termin wg Umowy i Aneksów: 22 m-ce od podpisania Umowy (do dnia 05.06.2023r.)

Projektowana obwodnica zlokalizowana jest po północno-wschodniej stronie Hrubieszowa, rozpoczyna się na terenie gminy Hrubieszów w km ok. 49+200 istniejącej drogi woj. nr 844, a kończy również na terenie gminy Hrubieszów włączając się do istniejącej drogi krajowej nr 74 przed miejscowością Husynne.

Wariant preferowany do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (wariant 1 – kolor błękitny) krzyżuje się na początku z istniejącą DW 844 – ul. Chełmska (skrzyżowanie typu „rondo”), następie z drogą powiatową nr 3407L (ul. Dziekanowska – skrzyżowanie typu „rondo”), z drogą gminną nr 111090L (skrzyżowanie zwykłe), z drogą powiatową nr 3411L (skrzyżowanie typu „rondo”) i włącza się do drogi krajowej nr 74 przed m. Husynne (rodzaj skrzyżowania do uzgodnienia z zarządcą drogi krajowej).

Stan projektowany:

  • długość obwodnicy ok. 6,2 km
  • klasa techniczna drogi – G (główna),
  • nośność nawierzchni – 115 kN/oś
  • szerokość jezdni i pasów ruchu – 7,00 m ( 2 x 3,50 m )
  • minimalna szerokość pobocza 1,25 m (w tym 1,0 m umocnione kruszywem)
  • dodatkowe jezdnie dla obsługi terenu przyległego do obwodnicy szer. 4,0m
  • szerokość ciągów pieszych (w obrębie skrzyżowań ) 1,50 m / 2,0 m
  • szerokość ścieżek rowerowych (w obrębie skrzyżowań) 2,0 m

ETAP OPRACOWANIA.
Opracowano trzy warianty przebiegu obwodnicy oraz dwa alternatywne przebiegi uwzględniające wnioski mieszkańców, odbyły się konsultacje z udziałem lokalnej społeczności (luty i maj 2022r.) ws. proponowanych wariantów obwodnicy, po których wypracowano przebieg wariantu preferowanego przez Inwestora (wariant 1).
Trwa opracowywanie wniosku i materiałów niezbędnych do wystąpienia o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.