Budowa obwodnicy miasta TARNOGRÓD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835
Lublin – Wysokie – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska

Wykonawca Dokumentacji :

ROBIMART Sp. z o.o. , Pruszków, Polska
Umowa nr 25/U/2021 z dnia 23.06.2021r.
Koszt Dokumentacji Projektowej i Geodezyjno-Prawnej: 1 499 370 zł
Termin wg Umowy: 16 m-cy od podpisania Umowy (do dnia 23.10.2022r.)

Projektowana obwodnica w wariancie II preferowanym do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, zlokalizowany jest po stronie zachodniej Tarnogrodu, rozpoczyna się na terenie gminy Księżpol w km ok. 105+280 istniejącej drogi wojewódzkiej nr 835, a kończy się również na terenie gminy Tarnogród przed skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 835 z drogą powiatową nr 2937L.

Obwodnica krzyżuje się na początku z istniejącą drogą wojewódzką nr 835, następie z drogą powiatową nr 2941L (ul. Nadstawna), z drogą wojewódzką nr 863 (ul. Św. Jana Pawła II), z drogą gminną nr 109490L (ul. Przedmieście Błonie) oraz na końcu z istniejącą drogą wojewódzką nr 835 przed skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2937L (wszystkie skrzyżowania typu „rondo”).

Stan projektowany:

długość obwodnicy ok. 6,0 km
klasa techniczna drogi – G (główna),
nośność nawierzchni – 115 kN/oś
szerokość jezdni i pasów ruchu 7,00 m ( 2 x 3,50 m )
szerokość pobocza utwardzonego 0,50 m (zgodnie z konstrukcją jezdni)
szerokość pobocza 1,00 m umocnione kruszywem
dodatkowe jezdnie dla obsługi terenu przyległego do obwodnicy o szer. 4,5m
szerokość ciągów pieszych (w obrębie „rond”) 1,50 m / 2,0 m
szerokość ścieżek rowerowych (w obrębie „rond”) 2,0 m

ETAP OPRACOWANIA:

Opracowano trzy warianty przebiegu obwodnicy, odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem lokalnej społeczności (październik 2021r.) ws. proponowanych wariantów obwodnicy, po którym wypracowano przebieg wariantu preferowanego przez Inwestora (wariant II).
Złożono wniosek i materiały do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (marzec 2022r.) – trwa procedura administracyjna dla wydania DŚU.