BUDOWA OBWODNICY OPOLA LUBELSKIEGO – ETAP I – DROGA WOJEWÓDZKA NR 824

WYKONAWCA DOKUMENTACJI:

Drogowiec Biuro Usług Projektowych Robert Puliński, ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin
Umowa nr IPR.271.17.2020 z dnia 31.12.2020 r.
Koszt Dokumentacji Projektowej i Geodezyjno-Prawnej: 410 402,42 zł brutto
Termin wg umowy: do 12.12.2022 r.

Planowana obwodnica Opola Lubelskiego zlokalizowana jest w województwie lubelskim, na terenie m. Opole Lubelskie, gmina Opole Lubelskie. Kategoria drogi – droga wojewódzka w klasie technicznej G (główna). Droga główna o łącznej długości ok. 1,75 km wraz z dodatkowymi jezdniami służącymi do obsługi terenów przyległych.

Planowana obwodnica będzie zlokalizowana w nowym przebiegu po wschodniej stronie centrum Opola Lubelskiego. Początek obwodnicy zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 824 (ul. Lubelska) z drogą powiatową nr 2610L (ul. Szkolna), a koniec na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 113477L (ul. Fabryczna) i dalej do połączenia z ulicą Owocową.

W ciągu obwodnicy powstaną skrzyżowania:

z drogą wojewódzką nr 824 i drogą powiatową nr 2610L (początek obwodnicy) – typu „rondo”
z drogą powiatową nr 2618L (ul. Rybacka) – skrzyżowanie o przesuniętych wlotach;
z drogą gminną nr 113496L – skrzyżowanie zwykłe;
z drogą gminną (klasy technicznej D) – skrzyżowanie zwykłe;
z drogą gminną nr 113477L (ul. Fabryczna) – typu „rondo”.
Stan projektowany:

długość drogi ok. 1,75 km
klasa techniczna drogi – G (główna)
szerokość jezdni i pasów ruchu – 7,00 m (2 x 3,50 m)
nośność nawierzchni – 115 kN/oś
pobocza umocnione o szerokości 1,25 m (mieszanka z kruszywa niezwiązanego C90/3)
dodatkowe jezdnie dla obsługi terenu przyległego do obwodnicy o szerokości 3,50 m
skrzyżowania – 5 szt. (w tym 2 szt. typu „rondo”)
budowa ścieżek rowerowych/pieszo-rowerowych/chodników.

ETAP OPRACOWANIA:

Wybrano jeden z opracowanych trzech wariantów przebiegu obwodnicy korygowany po wnioskach i konsultacjach z mieszkańcami.
Trwa uzyskiwanie niezbędnych opinii i uzgodnień niezbędnych do zakończenia procedury o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.