Nazwa zadania:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 812
na odcinku od km 122+146 do km 122+646
oraz na odcinku od km 133+875 do km 147+520

Całkowita wartość projektu: 6 598 919,42zł

Kwota dofinansowania z RFIL: 1 771 603,66zł

Data podpisania umowy: 9.06.2021r.

Data rozpoczęcia robót: 11.06.2021r.

Data zakończenia robót: 29.06.2021r.

Wykonawca: B.G. Construction Wólka Tarnowska

Remontem objęto drogę wojewódzką Nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw na odcinkach:

– Chełm – Rudka od km 122+146 do km 122+646 (0,500m)

– Rejowiec – Krasnystaw od km 133+875 do km 147+520 (13,645km)

Odcinki przewidziane do remontu posiadały nawierzchnię w złym stanie technicznym wynikającą z długoletniej eksploatacji. Wymagała ona wykonania pilnych prac remontowych. Na przedmiotowych odcinkach występowały liczne spękania, koleiny, nierówności poprzeczne i podłużne. Istniejące pobocza były zdeformowane i utrudniały prawidłowe odprowadzanie wód opadowych.

Podstawowy zakres rzeczowy robót obejmował następujące prace:

– Frezowanie korekcyjne maksymalnie do głębokości 4cm;

– Przywrócenie poprzecznego i podłużnego profilu drogi ;

– Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości:

4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 (dla odcinka od km 133+875 do km 134+940);
4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 (dla odcinków od km 122+146 do km 122+646, km 136+124 do km 139+470, km 140+370 do km 147+520);
5cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 (dla odcinka od km 134+940 do km 136+124 oraz od km 139+470 do km 140+370).
– Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o grubości minimum 6cm wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem.

– Wykonanie poboczy o szerokości 1,0m i grubości 0,5m z destruktu bitumicznego i kruszywa kamiennego łamanego.

– Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej na wjazdach, zatokach autobusowych, przejściach dla pieszych z dostosowaniem do wysokości nowej nawierzchni.

– Wykonanie korekty wysokościowej wpustów deszczowych w celu prawidłowego odprowadzania wody do kanalizacji deszczowej.

Celem zrealizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie remontu 3 odcinków drogi wojewódzkiej Nr 812 było polepszenie komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu.
Udało się to osiągnąć dzięki finansowemu wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.