Nazwa zadania:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 842,
w miejscowości Stara Wieś, od km 17+350 do km 17+900

Całkowita wartość projektu: 567 965,10zł

Kwota dofinansowania z RFIL: 454 372,08zł

Data podpisania umowy: 14.06.2021r.

Data rozpoczęcia robót: 15.06.2021r.

Data zakończenia robót: 23.07.2021r.

Wykonawca: TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1

Remontem objęto drogę wojewódzką Nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie na odcinku od km 17+350 do km 17+900 w miejscowości Stara Wieś w Gminie Bychawa, w powiecie lubelskim.

Ten 550 metrowy odcinek drogi wojewódzkiej, położony w miejscowości Stara Wieś posiadał nawierzchnię w złym stanie technicznym. Występowały na nim liczne ubytki, spękania, koleiny a także nierówności poprzeczne i podłużne. Nawierzchnia ta, stwarzała realne zagrożenie dla wszystkich podróżujących.

Podstawowy zakres rzeczowy robót obejmował następujące prace:

– Frezowanie korekcyjne maksymalnie do głębokości 3cm;

– Oczyszczenie i skropienie nawierzchni;

– Przywrócenie poprzecznego i podłużnego profilu drogi;

– Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o grubości minimum 6cm;

– Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o grubości minimum 4cm;

– Regulację wysokościową krawężników i chodnika z kostki brukowej;

– Regulację wysokościową zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej;

– Poprawę odwodnienia liniowego;

– Ścinkę i profilowanie poboczy gruntowych wraz z uzupełnieniem kruszywa;

– Odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego;

– Ustawienie balustrad ochronnych.

Celem zrealizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie remontu odcinka drogi wojewódzkiej Nr 842 w miejscowości Stara Wieś, o długości 550 metrów, było zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania kierujących pojazdami mechanicznymi, rowerzystów a także pieszych korzystających z chodnika znajdującego się przy tej drodze.