Nazwa zadania:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 849:

Zadanie Nr 1: od km 37+050 do km 45+548, na odcinku Józefów – Osuchy

Zadanie Nr 2: od km 49+400 do km 50+310, na odcinku Osuchy – Łukowa

Całkowita wartość projektu:

Zadanie Nr 1: 4 833 424,22zł

Zadanie Nr 2: 660 934,33zł

Kwota dofinansowania z RFIL:

Zadanie Nr 1: 3 866 739,38zł

Zadanie Nr 2: 528 747,46zł

Data podpisania umowy:

Zadanie Nr 1: 18.05.2021r.

Zadanie Nr 2: 18.05.2021r.

Data rozpoczęcia robót:

Zadanie Nr 1: 19.05.2021r.

Zadanie Nr 2: 19.05.2021r.

Data zakończenia robót:

Zadanie Nr 1: 2.07.2021r.

Zadanie Nr 2: 2.07.2021r.

Wykonawca:

Zadanie Nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zamościu Sp. z o.o.

Zadanie Nr 2: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik, Zamość

Remontem objęto drogę wojewódzką Nr 849 Zamość – Józefów – Wola Obszańska na odcinkach:

– Józefów – Osuchy od km 37+050 do km 45+548 (8,498km);

– Osuchy – Łukowa od km 49+400 do km 50+310 (0,910m)

Droga wojewódzka Nr 849 jest drogą jednojezdniową klasy Z. Na odcinku objętym remontem posiada przekrój szlakowy. Szerokość nawierzchni wynosi od około 6,0m do 7,0m.
Stan techniczny istniejącej nawierzchni był zły. Została ona wykonana z asfaltobetonu w latach 70 i 80. Występowały na niej liczne spękania, wykruszenia nawierzchni, ubytki oraz wyboje o głębokości od 1,0cm do 4,0cm. Dodatkowo uplastycznienie się nawierzchni w wysokich temperaturach spowodowało powstanie odkształceń w profilu podłużnym.
W wielu miejscach występowała także uszkodzona konstrukcja podbudowy oraz zdegradowane warstwy – wiążąca i ścieralna. Krawędzie jezdni wykazywały oznaki poważnych uszkodzeń oraz zaniżeń.

Podstawowy zakres rzeczowy robót obejmował następujące prace:

– Frezowanie nawierzchni na włączeniach dróg i skrzyżowaniach;

– Wykonanie koryta pod opaskę technologiczną przy krawędzi jezdni;

– Wykonanie podbudowy o grubości 20cm przy krawędzi jezdni;

– Wykonanie podbudowy drogi o grubości 10cm z mieszanki AC-16W;

– Wyrównanie podbudowy drogi o średniej grubości 4cm z mieszanki AC-16W;

– Ułożenie siatek przeciwspękaniowych o wytrzymałości na rozciąganie minimum 500kN;

– Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5cm z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W;

– Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z asfaltów modyfikowanych polimerami AC11S;

– Mechaniczne profilowanie poboczy z formowaniem koryta;

– Utwardzanie poboczy kruszywem;

– Odtworzenie – odmulenie rowów;

– Demontaż i ustawienie nowych słupków drogowych;

– Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni.

Celem zrealizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie remontu drogi wojewódzkiej Nr 849 Zamość – Józefów Wola Obszańska na odcinkach: Józefów – Osuchy od km 37+050 do km 45+548 (8,498km)
oraz Osuchy – Łukowa od km 49+400 do km 50+310 (0,910m), było przywrócenie pierwotnych parametrów drogi, polepszenie komfortu jazdy oraz poprawienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.