Nazwa zadania:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 853
na odcinku od km 24+870 do km 29+600

Całkowita wartość projektu: 2 372 868,20zł

Kwota dofinansowania z RFIL: 1 898 294,56zł

Data podpisania umowy: 1.06.2021r.

Data rozpoczęcia robót: 8.06.2021r.

Data zakończenia robót: 7.07.2021r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim

Remontem objęto drogę wojewódzką Nr 853 Nowy Majdan – Tomaszów Lubelski na odcinku Józefów – Długi Kąt od km 24+870 do km 29+600 (4,730km).

Na odcinku, który został poddany modernizacji tj. od km 24+870 do km 26+880 droga posiadała przekrój szlakowy z jezdnią bitumiczną o szerokości od 6,10m, do 7,0m. Przy krawędziach jezdni występowała głęboka koleina zewnętrzna a jezdnia charakteryzowała się uszkodzoną konstrukcją podbudowy oraz zdegradowanymi warstwami (wiążącą i ścieralną) nawierzchni asfaltowej, o znacznych odkształceniach, ubytkach i wykruszeniach przy krawędziach jezdni. Została ona wykonana z asfaltobetonu w latach 70-80-tych, posiadała gęstą siatkę spękań i liczne deformacje o głębokości od 1,0cm do 8cm – zwłaszcza przy krawędziach jezdni. Dodatkowo uplastycznianie się nawierzchni w wysokich temperaturach, spowodowało powstanie lokalnych odkształceń w profilu podłużnym, niebezpiecznych dla ruchu pojazdów samochodowych, wybrzuszeń i poprzecznych garbów. Krawędzie jezdni, zwłaszcza na odcinkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, były zniszczone w stopniu znacznym. Brak lepiszcza w nawierzchni i gęsta siatka spękań powodowała wypadanie ziaren kruszywa, wykruszanie się krawędzi jezdni i rozszczelnianie nawierzchni, co przy nawodnieniu podbudowy i intensywnym ruchu pojazdów powodowało powstawanie licznych ubytków i głębokich wybojów.

Podstawowy zakres rzeczowy robót obejmował następujące prace:

– Frezowanie korekcyjne nawierzchni;

– Wyrównanie podbudowy drogi mieszanką AC-16W o średniej grubości 4cm;

– Ułożenie siatek przeciwspękaniowych z geowłókniną o wytrzymałości na rozciąganie minimum 50kN;

– Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5cm z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W;

– Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11W;

– Wymianę krawężników na zatokach autobusowych;

– Utwardzenie poboczy kruszywem;

– Mechaniczne profilowanie poboczy;

– Odtworzenie – odmulenie rowów;

– Demontaż i ustawienie nowych słupków drogowych;

– Wykonanie poziomego oznakowania nawierzchni.

Celem realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie modernizacji drogi wojewódzkiej Na 853 na odcinku Józefów – Długi Kąt, było polepszenie komfortu podróżowania, przywrócenie pierwotnych parametrów drogi oraz zapewnienie bezpieczeństwa kierowców, pieszych i rowerzystów. Udało się to osiągnąć dzięki finansowemu wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.