1. Plakaty wyborcze spełniające cechy materiału wyborczego, o którym mowa w art. 109 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy stanowią reklamy w rozumieniu art. 4 pkt. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
  2. Zajęcie pasa drogowego w celu zlokalizowania w pasie drogowym reklam wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej  – art. 40 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 645).
  3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 645). Wysokość stawek ustalona została w uchwale nr X/143/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 7 września 2015r. (t.j. Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2017r., poz. 1215).
  4. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się umieszczania reklam poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 5 litera b) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 645).
  5. Nie wyraża się zgody na umieszczanie żadnych reklam, w tym również materiałów wyborczych, na znakach drogowych, barierkach ochronnych, nie mogą one ograniczać widoczności pieszym i użytkownikom dróg oraz wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  6. Umieszczanie plakatów i haseł na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia – art. 110 ust. 1 Kodeksu wyborczego.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia sytuacji opisanych w punkcie 4 i 5 niniejszej instrukcji informowane będą odpowiednie służby. Zgodnie art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2408) „Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym”.

  1. Celem uzyskania zgody na umieszczenie materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie woj. lubelskiego należy przedłożyć stosowny wniosek (podpisany przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu komitetu wyborczego), zawierający:

– dane komitetu wyborczego

– imię i nazwisko kandydata

– proponowaną lokalizację banera wyborczego, tj. nr drogi i nazwę miejscowości (nazwę ulicy),

–  termin ekspozycji banerów wyborczych (od dnia do dnia),

– wymiary  planszy pojedynczego banera wyborczego, ilości sztuk oraz określenie czy będzie on jedno czy dwustronny

Dodatkowo do wniosku dołączyć należy:

–  pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań finansowych do których uprawniony i zobowiązany jest Pełnomocnik Wyborczy lub Finansowy Komitetu Wyborczego

– ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego – 3 egz. (kserokopia)

– szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją banera wyborczego – 3 egz. (kserokopia)

– projekt graficzny banera wyborczego – 1 egz.

– zgodę właściciela słupów, na których planowana jest ekspozycja ogłoszeń wyborczych (jeśli wymagane),

  1. Pouczenie:

W przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej jak przy wydawaniu zezwolenia.