1. Brak jest podstawy prawnej do wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie ogłoszeń wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych, a więc także dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przepisy art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) jednoznacznie stanowią, iż za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg pobiera się opłatę. Umieszczanie reklam – ogłoszenie wyborcze nie ma związku z funkcjonowaniem drogi więc traktowane jest jako reklama – wymaga zezwolenia zarządu drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  2. Umieszczanie reklam w pasie drogowym możliwe jest jedynie w obszarze zabudowanym. Aktualnie opłata dzienna za 1m2powierzchni planszy reklamowej jednostronnej umieszczonej w pasie drogowym wynosi 1,00 zł – podstawa prawna: uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr X/143/2015 z dnia 7 września 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2015r. poz. 3019).
  3. Nie wyraża się zgody na umieszczanie żadnych reklam, w tym również ogłoszeń wyborczych, na znakach drogowych i barierkach ochronnych w pasie drogowym. Umieszczenie plansz na słupach elektrycznych i oświetleniowych, zlokalizowanych w pasie drogowym, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu zgody ich właściciela.
  4. Celem uzyskania zgody na umieszczenie ogłoszeń wyborczych w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie woj. lubelskiego należy przedłożyć stosowny wniosek, podpisany przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych, zawierający: proponowaną lokalizację ogłoszenia wyborczego, tj. Nr drogi i nazwę miejscowości (nazwę ulicy), termin ekspozycji ogłoszeń wyborczych (od dnia do dnia), „logo” ogłoszenia wyborczego (treść i kolorystyka) z podaniem wymiarów planszy, ilości sztuk oraz określeniem czy będzie ona jedno czy dwustronna, zgodę właściciela słupów, na których planowana jest ekspozycja ogłoszeń wyborczych, pełnomocnictwo osoby uprawnionej do podejmowania zobowiązań finansowych.
  5. W przypadku banerów wyborczych do przedmiotowego wniosku należy dodatkowo przedłożyć niżej wymienione załączniki: aktualne podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 lub 1:1000 (po 3 egz.) z naniesioną lokalizacją planowego banera w pasie drogowym, pozytywna opinię dotyczącą lokalizacji banera od naszej jednostki terenowej, tj. odpowiedniego dla danej drogi wojewódzkiej Rejonu Dróg Wojewódzkich (mapa)
  6. Zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządu drogi i wniesienia opłaty podlega opłatom karnym – podstawa prawna: art. 40 ust. 12 cytowanej wyżej ustawy o drogach publicznych.