Informacja dotycząca lokalizacji obiektów budowlanych i ogrodzeń na działkach przylegających do działki pasa drogowego drogi wojewódzkiej

 

1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji obiektów budowlanych należy składać w tut. Zarządzie, który powinien zawierać:

  • Pismo przewodnie z uzasadnieniem i opisem przedsięwzięcia budowlanego na działce nr __, położonej w miejscowości __, przy drodze wojewódzkiej nr __; wskazać odległość, która obowiązuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy; wskazać planowaną odległość obiektu od krawędzi jezdni; oświadczenie (nie dotyczy ogrodzeń), że w przypadku otrzymania zgody od tut. Zarządu, Inwestor jest świadomy zagrożeń, wynikających ze zbliżenia i nie będzie w przyszłości wnosił roszczeń z tego tytułu oraz w przypadku zmiany właściciela nabywca zostanie poinformowany o złożonym oświadczeniu;
  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki. Wypis z mpzp powinien również zawierać informacje związane z drogami publicznymi (w tym wojewódzkiej);
  • Mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją obiektu i odległością od krawędzi jezdni.

2. Wniosek o uzgodnienie  lokalizacji ogrodzeń  należy składać we właściwym terenowo Rejonie Dróg Wojewódzkich, który powinien zawierać:

  • Pismo przewodnie z informacją o planowanym zamierzeniu budowlanym;
  • Mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją ogrodzenia i odległością od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej;
  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki. Wypis z mpzp powinien również zawierać informacje dotyczące dróg publicznych (w tym wojewódzkich).