Zasady zatwierdzania projektów organizacji ruchu

 

Zarządzanie ruchem na drogach to między innymi wprowadzanie oznakowania pionowego, oznakowania poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Działania te realizowane są na podstawie projektów organizacji ruchu zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem, przedstawionych do rozpatrzenia przez zainteresowane instytucje i osoby.

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 • stronę tytułową z imieniem i nazwiskiem projektanta oraz jego podpisem,
 • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót. Dodatkowo powinien również określać przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,
 • plan orientacyjny w skali od 1 : 10 000 do 1 : 25 000 z zaznaczeniem drogi (dróg) lub miejsca, którego projekt dotyczy,
 • podpisany przez projektanta plan sytuacyjny w skali 1 : 500 lub
  1 : 1 000 (wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach skala 1 : 2000 albo szkic sytuacyjny bez skali) zawierający parametry geometrii drogi oraz zaznaczoną lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
 • podpisany przez projektanta program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną.

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego, zawierającego:

 • stronę tytułową z imieniem i nazwiskiem projektanta oraz jego podpisem,
 • opis techniczny zawierający charakterystykę robót,
 • powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinna być dołączona opinia:

 • organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem w przypadkach, gdy organizacja ruchu dotyczy skrzyżowania (skrzyżowań) dróg o różnych organach zarządzających ruchem i gdy zamknięcie drogi lub planowane ograniczenia w ruchu spowodują konieczność prowadzenia objazdów drogami różnych kategorii,
 • zarządów dróg krajowych, powiatowych lub gminnych, gdy zamknięcie drogi lub planowane ograniczenia w ruchu spowodują konieczność prowadzenia objazdów drogami różnych kategorii,
 • komendanta wojewódzkiego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką,
 • komendanta powiatowego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową lub komendanta miejskiego Policji w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na prawach powiatu.

Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:

 1. dołączenia do projektu:
 • profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
 • danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
 1. złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

Projekt organizacji ruchu w ilości dwóch lub trzech egzemplarzy należy przedłożyć – wraz z podaniem – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich Lublinie.

Po rozpatrzeniu przedłożonego projektu, organ zarządzający ruchem może:

 • Zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części bez zmian albo po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu.
 • Odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek.
 • Odrzucić projekt, gdy:
 1. Stwierdzi niezgodność projektowanej organizacji ruchu z założeniami polityki transportowej lub potrzebami społeczności lokalnej;

2. Stwierdzi nieefektywność projektowanej organizacji ruchu.

Organ zarządzający ruchem odrzuca projekt, gdy:

 1. Stwierdzi, że projektowana organizacja ruchu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;
 2. Stwierdzi niezgodność projektu z przepisami dotyczącymi warunków umieszczania na drogach znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

Organ zarządzający ruchem określa termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich w województwie lubelskim udzielane są w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie,
Wydział Inżynierii Ruchu pod numerem telefonu 81 749-53-46 lub 81 749-53-47.