W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego decyzji  Nr 4/23 z  dnia 14 listopada 2023 r. znak: IF-I.7820.6.2023.PP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz – Sitaniec w zakresie budowy mostu przez Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu zwanej decyzją ZRiD, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje o możliwości wydania nieruchomości przejętych pod przedmiotową inwestycję przez dotychczasowych właścicieli. Zgodnie z dyspozycją art. 18, ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162, 1890, 2029) w przypadku wydania nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości.

Wypełnione i czytelnie podpisane oświadczenie dot. wydania nieruchomości (wzór oświadczenia o wydaniu do pobrania) należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin lub złożyć osobiście w siedzibie  tut. Zarządu.