Projekt  zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock na odcinku od km 8+000 do km 20+100

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie, a instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
Przedmiotem projektu była „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock na odcinku od km 8+000 do km 20+100”.
Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 808 przebiega przez obszar powiatu łukowskiego, przez miejscowości: Łuków, Stanin, Wojcieszków.

Po realizacji projektu, powstały następujące produkty:
– 12,10 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,
– 2 szt. zmodernizowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli,
– 15 wybudowanych zatok autobusowych.

Osiągnięte zostały nw. rezultaty realizacji projektu:
– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 2 482 949,00 zł/rok
– oszczędność czasu w przewozach towarowych – 509 707,00 zł/rok
– nośność zmodernizowanej drogi – 115 kN/oś.

Realizacja Projektu rozpoczęła się dnia 04.12.2013 roku, a zakończenie rzeczowe nastąpiło dnia 31.10.2015 roku.
Całkowita wartość projektu wyniosła 31 638 480,57 zł, kwota wydatków kwalifikowanych -31 517 255,44 zł, kwota dofinansowania – 31 202 082,88 zł.