Projekt zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock na odcinku od km 0+039,39 do km 0+901, od km 1+038,50 do km 6+000 oraz od km 20+100 do km 25+142,45 o dł. 10,8656 km

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie, a instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
Przedmiotem projektu była „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock na odcinku od km 0+039,39 do km 0+901, od km 1+038,50 do km 6+000 oraz od km 20+100 do km 25+142,45 o dł. 10,8656 km”.

Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 808 przebiega przez obszar powiatu łukowskiego (Gmina Łuków, Stanin, Wojcieszków oraz Serokomla), przez miejscowości: Łuków, Świdry, Świderki, Wojcieszków, Hordzież i Serokomla.

W wyniku realizacji projektu powstały następujące produkty:
– 10,8656 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,
– 7 zmodernizowanych skrzyżowań,
– 17 wybudowanych zatok autobusowych,
– 4,579 km wybudowanych chodników,
– 1,644 km wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych,
– 3 wybudowane przepusty,
– 7 zmodernizowanych przepustów.

Osiągnięte zostały nw. rezultaty realizacji projektu:
– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 4 127 659,31 zł/rok
– oszczędność czasu w przewozach towarowych – 277 467,43 zł/rok
– nośność zmodernizowanej drogi – 115 kN/oś
– natężenie ruchu na drodze – 2 170 pojazdy/h .

Realizacja Projektu rozpoczęła się dnia 29.06.2010 roku, a zakończenie rzeczowe nastąpiło dnia 30.09.2011 roku.
Całkowita wartość projektu wyniosła 27 770 063,04 zł, kwota wydatków kwalifikowanych -27 639 645,02 zł, kwota dofinansowania – 27 361 944,38 zł.