Projekt zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne na odcinku od km 0+140 do km 6+600

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie, a instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
Przedmiotem projektu była „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne na odcinku od km 0+140 do km 6+600”.
Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 814 przebiega przez obszar powiatu radzyńskiego, miejscowości: Radzyń Podlaski, Marynin, Czemierniki.

W wyniku realizacji projektu powstały następujące produkty:
– 6,46 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,
– 4 zmodernizowanych skrzyżowań,
– 10 wybudowanych zatok autobusowych,
– 1,80 km wybudowanych chodników,
– 4 wybudowane przepusty.

Osiągnięte zostały nw. rezultaty realizacji projektu:
– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 579 910,09 zł/rok
– oszczędność czasu w przewozach towarowych – 116 075,24 zł/rok
– natężenie ruchu na drodze – 2 527pojazdy/h
– nośność zmodernizowanej drogi – 115 kN/oś.

Realizacja Projektu rozpoczęła się dnia 20.09.2010 roku, a zakończenie rzeczowe nastąpiło dnia 31.08.2011 roku.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 20 888 640,34 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 19 891 149,33 zł. Natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych, to kwota 19 682 262,93 zł.