Nazwa inwestycji:
Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 820
od km 19+050 do km 28+460

 

Beneficjent:
Województwo Lubelskie

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Data zawarcia umowy:
15.06.2022r.

Wartość PROMESY:
76 000 000,00zł

Wartość inwestycji:
81 973 425,58zł

Założenia projektowanej drogi:
– długość odcinka: 9,41km
– klasa techniczna drogi – G(główna)
– obciążenie nawierzchni: 115kN/oś,
– prędkość projektowa – 50km/h
– prędkość miarodajna: 70km/h
– szerokość jezdni: 7,00m (2×3,50m)
– szerokość poboczy: 2×1,25m

Konstrukcja nowej nawierzchni na odcinkach o łącznej długości 7,568km:
– 15cm – warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa (i/lub gruntu) stabilizowanego cementem,
– 15cm – warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem,
– 23cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,
– 8cm – warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P,
– 5cm – warstwa wiążąca z AC 16W,
– 4cm – warstwa ścieralna z SMA 8

Konstrukcja wzmacnianej nawierzchni o łącznej długości 1,842km:
– min. 5cm – warstwa wyrównawcza z AC 16W,
– 8cm – warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P
– 5cm – warstwa wiążąca z AC16W,
– 4cm – warstwa ścieralna SMA 8

Ronda:
– 4 sztuki (3 z drogami powiatowymi, 1 z DW Nr 813)
– szerokość zew. 40,00m (35,00m dla istniejącego w Ludwinie),
– szerokość jezdni – 5,00m.

Skrzyżowania:
– 13 skrzyżowań skanalizowanych lub zwykłych z drogami powiatowymi i gminnymi w tym:
*9 w terenie niezabudowanym,
* 4 w terenie zabudowanym.

Chodniki:
– szerokość chodnika odsuniętego od krawędzi jezdni – min. 1,5m (1,70m jeżeli występuje przy ścieżce rowerowej),
– szerokość chodnika przy krawędzi jezdni – min. 2,00m (2,20m jeżeli występuje przy ścieżce rowerowej)

Ścieżki rowerowe:
– szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej odsuniętej od jezdni – min. 2,00m,
– szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej przy jezdni – min. 2,80m.

Ciągi pieszo-rowerowe:
– szerokość ciągu pieszo-rowerowego odsuniętego od krawędzi jezdni – min.3,00m,
– szerokość ciągu pieszo-rowerowego przy krawędzi jezdni – min. 3,80m

Zatoki autobusowe:
– 13 sztuk

Most Drogowy (MD-2) w km 21+526,63 w miejscowości Dratów:
– rozpiętość całkowita – 18,30m,
– szerokość jezdni pomiędzy krawężnikami – 8,00m,
– szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3,90m,
– całkowita szerokość obiektu – 13,70m.