Nazwa inwestycji:

Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 833
od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970)

 

Beneficjent:

Województwo Lubelskie

Wykonawca:

STRABAG sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Data zawarcia umowy:

14.11.2022 r.

Przewidywany termin wykonania:

25 miesięcy od daty zawarcia umowy – 14.12.2024r.

Wartość PROMESY:

65 000 000,00 zł

Wartość inwestycji:

65 775 520,66 zł

Założenia projektowanej drogi:

– długość odcinka rozbudowywanej drogi: 4,554 km

– klasa techniczna drogi: G (główna)

– obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

– prędkość projektowa: 50 km/h

– prędkość miarodajna na terenach zabudowy: 60 km/h, 70 km/h

– prędkość miarodajna poza terenami zabudowy: 90 km/h

– szerokość jezdni: 7,00 m (2×3,50 m)

– szerokość poboczy: 1,25 m

Konstrukcja nowej nawierzchni o łącznej długości 0,848 km:

– 4 cm – warstwa ścieralna SMA 11

– 4 cm – warstwa wiążąca AC 16W

– 8 cm – podbudowa zasadnicza AC 16P

– 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

– 18 cm – podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

– 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR

– geowłóknina separacyjna

Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni o łącznej długości 3,706 km:

– 4 cm – warstwa ścieralna SMA 11

– 4 cm – warstwa wiążąca AC 16W

– geosiatka z włókien szklano-węglowych wstępnie powlekana bitumem 120/200 kN/m

– 9÷19 cm – warstwa wyrównawcza AC 16W

– 4 cm – podbudowa zasadnicza AC 16P

– 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

– 18 cm – podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

– 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR

– geowłóknina separacyjna

Ronda:

– 2 sztuki (1 z droga gminną nr 108313L, 1 z drogą powiatową nr 2701L)

– szerokość zew.: 38,00 m

-szerokość jezdni : 5,00 m

Skrzyżowania:

– 3 skrzyżowania zwykłe (z drogami gminnymi nr: 108308L, 118031L, 108324L)

Chodniki:

-szerokość : 1,50 m

– długość: ok. 1km

Ciąg pieszo-rowerowy:

-szerokość: 3,00 m

-długość: ok. 6 km

Zatoki autobusowe:

– 4 sztuki

– szerokość: 3,00 m

Most M-2 w miejscowości Urzędów:

– rozpiętość całkowita: 21,20 m

– szerokość jezdni: 7,00 m

– szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 3,40 m

– całkowita szerokość obiektu: 12,50 m