Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel – Kraśnik od km 00+000 do km 26+679 o długości 26,679 km – Etap I połączenie z obwodnicą Chodla (droga wojewódzka Nr 747) oraz rozbudowa i przełożenie drogi
w m. Kraśnik”

Termin realizacji projektu: 22.08.2016 – 31.12.2021

Beneficjent: Województwo Lubelskie
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
Całkowita wartość projektu:  81 024 559,10 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych:  73 972 998,56 zł
Kwota dofinansowania z EFRR:  73 233 268,48 zł

Osiągnięto wskaźniki produktu:

• całkowita długość wybudowanej/przebudowanej DW 833 – 9,25 km
• długość przebudowanych dróg – 2,67 km
• długość wybudowanych dróg – 6,57 km
• długość wspartej infrastruktury rowerowej – 2,34 km
• liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska – 18 szt.
• liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 126 szt.

Zadanie nr1:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel – Kraśnik od km 00+000 do km 26+679 o długości 26,679 km-
Etap I połączenie z obwodnicą Chodla (droga wojewódzka Nr 747).

Przedmiotem przedsięwzięcia była budowa po nowym śladzie połączenia drogi wojewódzkiej nr 833 z drogą wojewódzką nr 747 (obwodnica Chodla) oraz rozbudowa dróg nr 747 i 833 w strefie projektowanych skrzyżowań wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Godów.

Wartość robót budowlanych: 10 429 911,76 zł

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.,
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

Inżynier: ZDI Spółka z o.o.,
ul. Jana Kiepury 6,
22-400 Zamość

Termin realizacji zadania:

data podpisania umowy z wykonawca: 28.01.2020 r.
data odbioru ostatecznego robót: 26.10.2020 r.

Zadanie nr2:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel – Kraśnik od km 00+000 do km 26+679 o długości 26,679km –
Etap I rozbudowa i przełożenie drogi w m. Kraśnik

Przedmiotem przedsięwzięcia była rozbudowa i przełożenie drogi wojewódzkiej Nr 833 w m.Kraśniku między projektowanymi skrzyżowaniami z ul. Graniczną i DK19 (ul. Lubelska) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Urzędów, Kraśnik, Lasy.

Wartość robót budowlanych: 60 689 461,96 zł

Termin realizacji zadania:

data podpisania umowy z wykonawcą: 07.07.2020 r.
data odbioru ostatecznego robót: 18.01.2022 r.

Wykonawca: PBI Infrastruktura S.A.,
ul. Kolejowa 10 E,
23-200 Kraśnik

Inżynier: SAFAGE S.A.S., Oddział w Polsce,
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa