Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od granicy miasta Lublin do m. Piotrków”

Termin realizacji: 08.05.2017 – 08.01.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 103 213 411,92 PLN

w tym:

Wydatki kwalifikowane 92 128 416,70 PLN

Kwota dofinansowania 78 309 153,98 PLN

Beneficjent: Województwo Lubelskie

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.,
ul.Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
Inżynier Kontraktu: ZDI Sp. z o.o.,
ul. Jana Kiepury 6,
22-400 Zamość

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 o długości 15,986 km na odcinku od granicy miasta Lublina do miejscowości Piotrków, położonej na terenie województwa lubelskiego w powiecie lubelskim w gminach Głusk i Jabłonna.

W ramach inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

• Długość przebudowanych dróg wojewódzkich: 15,98 km
• Długość wspartej infrastruktury rowerowej: 31,50 km
• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.