Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa)”

nr umowy o dofinansowanie POPW.04.01.00-06-010/12.

Beneficjent: Województwo Lubelskie
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski-granica państwa). Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 przebiega przez tereny gminy Wysokie – powiat lubelski, gminy Chrzanów – powiat janowski, gminy Turobin, Goraj, Frampol – powiat biłgorajski.

Termin wykonania: 15.01.2013 r. – 03.11.2015 r.

Całkowita wartość projektu: 93 317 250,93 PLN

w tym:

Wydatki kwalifikowane: 90 019 296,46 PLN
Kwota dofinansowania: 76 516 401,99 PLN

Inwestycja swoim zakresem objęła m.in.:
– poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni,
– umocnienie poboczy,
– budowę dróg serwisowych,
– budowę chodników i ścieżek rowerowych,
– wykonanie odwodnienia korpusu drogi,
– budowę, przebudowę lub rozbudowę istniejących przepustów
– budowę oświetlenia skrzyżowań,
– rozbudowę skrzyżowań z innymi drogami,
– zmianę oznakowania pionowego i poziomego,
– zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka drogi.

Po zakończeniu realizacji projektu, powstały następujące produkty:
– długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 26,69 km

Osiągnięte zostały nw. rezultaty realizacji projektu:
– oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 29 420 504,00 PLN (2020 r.)
– oszczędność czasu w przewozach towarowych – 4 815 962,00 PLN (2020 r.)