Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835  Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków – Wysokie) o długości 17,162 km”

Termin realizacji Projektu                                        01.01.2014-31.05.2018

Całkowita wartość projektu                                              63 413 817,59 zł

w tym:

Wydatki kwalifikowane                                                      57 025 641,80 zł

Kwota dofinansowania z EFRR                                      48 471 795,45 zł

Dofinansowanie w formie dotacji docelowej           5 702 564,18 zł

z budżetu państwa

 W ramach inwestycji zaangażowane były następujące strony:

Beneficjent Województwo Lubelskie
Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Inżynier ZDI Sp. z o.o.

ul. Jana Kiepury 6

22-400 Zamość

Wykonawca TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1 k. Kielc

26-065 Piekoczów

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa, na parametrach klasy GP, drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 wraz z zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego, powiat lubelski w Gminach Jabłonna, Krzczonów i Wysokie

 

W ramach inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

 

  • Długość przebudowanych dróg wojewódzkich: 17,162 km
  • Długość wybudowanych dróg dla rowerów: 9,9 km
  • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:153 szt.
  • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska: 24 szt.