Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Tytuł projektu: ”Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowego – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (Etap I budowa obwodnicy m. Stężyca)”

Termin realizacji projektu: 20.03.2017-30.11.2020

Całkowita wartość projektu: 28 401 002,76 zł
w tym:
Wydatki kwalifikowane: 26 184 411,79 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 22 256 750,02 zł
Dofinansowanie w formie dotacji docelowej z budżetu państwa: 2 618 441,16 zł

W ramach inwestycji zaangażowane były następujące strony:

Beneficjent:
Województwo Lubelskie

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Inżynier:
SCALA-CED Spółka z o.o.
Ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Wykonawca:
STRABAG S.A.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

Przedmiotem projektu była rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (Etap I budowa obwodnicy m. Stężyca) zlokalizowanej na terenie powiatu ryckiego – Gmina Stężyca.

W ramach inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki produktu:
• Długość przebudowanych dróg wojewódzkich: 0,55 km
• Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 5,61 km
• Liczba wybudowanych obwodnic 1 szt
• Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 8 szt.
• Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska: 10 szt.