Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo lubelskie

Oś priorytetowa: V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie: V.2 (trasy rowerowe)

W dniu 31 lipca 2012 roku pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Województwem Lubelskim podpisano Umowę nr POPW. 05.02.00-06-002/12-00 o dofinansowanie przedmiotowego Projektu.

Wartość całkowita Projektu: 54 086 288,26zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 52 511 632,79zł, w tym:

 • środki unijne: 44 634 887,87zł
 • środki budżetu Państwa: 5 251 163,28zł
 • środki budżetu Województwa i Partnerów Projektu: 2 625 581,64zł

Termin rozpoczęcia Projektu: 02.07.2012r.

Termin zakończenia Projektu: 31.12.2015r.

Celem ogólnym Projektu było stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego, która miała przyczynić się do rozwoju turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej.

Za cele szczegółowe przyjęto:

 • ożywienie kulturalno-turystyczne województwa,
 • promocja bogatej historii wielokulturowej kresów,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • spadek bezrobocia w efekcie rozwoju uzsług związanych z turystyką,
 • promocja turystyki rowerowej w Polsce na arenie międzynarodowej,
 • ochrona miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym,
 • stworzenie markowego produktu turystycznego opartego o projektowaną trasę,
 • poprawa wizerunku województwa lubelskiego,
 • propoagowanie aktywnego, zdrowego trybu życia,
 • zwiększenie dostępności do oferty turystycznej oraz kulturowej województwa lubelskiego,
 • poprawa jakości życia mieszkańców poprzez łatwiejszy dostęp do atrakcji turystycznych,
 • wzrost turystyki regionu związanego ze wzrostem gospodarczym.

W ramach Projektu wybudowano:

 1. 413,134km nowych wytyczonych i oznakowanych ścieżek rowerowych
 2. 77,058km nowych utwardzonych ścieżek rowerowych
 3. 45sz. obiektów inżynierskich
 4. 5szt. skrzyżowań będących przedmiotem działań inwestycyjnych
 5. 41szt. Miejsc Obsługi Rowerzystów