W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego decyzji  Nr 2/23 z  dnia 19 lipca 2023 r. znak: IF-I.7820.7.2023.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km 71+590 do km 73+900 zwanej decyzją ZRiD, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje o możliwości wydania nieruchomości przejętych pod przedmiotową inwestycję przez dotychczasowych właścicieli. Zgodnie z dyspozycją art. 18, ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z póżn. zm..) w przypadku wydania nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości.

Wypełnione i czytelnie podpisane oświadczenie dot. wydania nieruchomości (wzór oświadczenia wydania do pobrania) należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin lub złożyć osobiście w siedzibie  tut. Zarządu.