Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Tytuł projektu: „Wzmocnienie połączeń komunikacyjnych Lublina w układzie pierścieniowym. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa – Kębłów na odcinku od km 8+590 do km 17+205 o długości ok.8,615km oraz przebudowa na odcinku od km 21+100 do km 25+978 o długości ok.4,878 km”

Termin realizacji projektu: 20.02.2017-31.10.2019
Beneficjent: Województwo Lubelskie
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Całkowita wartość projektu 54 907 653,45 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych 54 050 171,25 zł
Kwota dofinansowania z EFRR 45 942 645,53 zł

Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej DW 836 usytuowany jest na terenie województwa lubelskiego w powiatach lubelskim- Gmina Jabłonna oraz świdnickim-Gmina Piaski.

W ramach inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki produktu:
• Długość przebudowanych dróg wojewódzkich: 13,48 km
• Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 59 szt.
• Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska: 17 szt.

Zadanie Nr 1
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa – Kębłów na odcinku od km 8+590 do km 17+205 o długości ok. 8,615 km.
Całkowita wartość robót: 42 786 560,52 zł

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.,
ul. Parzniewska nr 10,
05-800 Pruszków

Inżynier: ZDI Sp. z o.o.,
ul. Jana Kiepury 6,
22-400 Zamość

Terminy:
Data podpisania umowy z wykonawcą: 04.06.2018 r.
Data odbioru ostatecznego: 24.07.2019 r.

Zadanie Nr 2
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa – Kębłów na odcinku od km 21+100,00 do km 25+978,00 o długości ok. 4,878 km.
Całkowita wartość robót: 9 789 245,93 zł
(wydatki kwalifikowane)

Terminy:
Data podpisania umowy z wykonawcą: 15.05.2018 r.
Data odbioru ostatecznego: 18.12.2018 r.

Wykonawca:
Konsorcjum firm:
PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – LIDER
PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – PARTNER

Inżynier: ZDI Sp. z o.o.,
ul. Jana Kiepury 6,
22-400 Zamość