• NR ZDW/83/2023
  • Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie
  • z dnia 24 lipca 2023 r.
  • w sprawie dni wolnych od pracy w 2023 roku

Na podstawie art. 104, art. 128 § 3, art. 129 § 1, art. 130, art. 131 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.) oraz
§ 19 Regulaminu Pracy ZDW w Lublinie – zarządzam, co następuje:

§ 1
W roku 2023 dniem wolnym od pracy ustalam 14 sierpnia – w zamian za święto wypadające w sobotę 11 listopada.

§ 2
Postanowienia § 1 dotyczą wszystkich pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz pracowników Rejonów Dróg Wojewódzkich.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.