ZARĄDZENIE WEWNĘTRZNE

NR ZDW/5/2024

Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie

z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie dni wolnych od pracy w 2024 roku

             Na podstawie art. 104, art. 128 § 3, art. 129 § 1, art. 130, art. 131 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz
§ 19 Regulaminu Pracy ZDW w Lublinie – zarządzam, co następuje:

1

W roku 2024 dniem wolnym od pracy ustalam 22 stycznia – w zamian za święto wypadające w sobotę 6 stycznia.

2

Postanowienia § 1 dotyczą wszystkich pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz pracowników Rejonów Dróg Wojewódzkich.

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.