Procedura wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

 

Cel procedury:

Procedura określa tryb postępowania dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, takie jak:

a) prowadzenie robót w pasie drogowym;

b) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

c) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

d) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ppkt a. – c.

2. Wymagane dokumenty :

Zajmujący pas drogowy na cele, o których mowa w pkt 1, przed planowanym zajęciem pasa składa stosowny wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

 • imię i nazwisko, NIP/ PESEL oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
 • cel zajęcia pasa drogowego;
 • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć:

I. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń obcych oraz zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności – Wniosek Nr 1 :

 • Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów – 3 egz.;
 • Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
 • Kompletną – uprawomocnioną dokumentację techniczną planowanych robót – do wglądu;
 • Komplet uzgodnień ZUDP – 1 egz. ( kserokopia)
 • Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie – 1 egz. ( kserokopia)
 • Decyzja administracyjna ZDW w Lublinie o zlokalizowanie urządzenia obcego lub zjazdu w pasie drogowym – 1 egz. ( kserokopia)
 • Harmonogram prowadzenia robót, w przypadku etapowego prowadzenia robót (Druk harmonogramu robót);
 • Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA).

II. W przypadku zajęcia pasa drogowego dla umieszczenia obiektów tymczasowych (handlowych, użytkowych) lub reklam – Wniosek Nr 2:

 • Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów – 3 egz.;
 • Projekt graficzny reklamy, uzgodniony z właściwym organem w zakresie wymogów estetyczno kolorystycznych oraz dobrej czytelności , zawierający podstawowe wymiary reklamy oraz określenie czy tablica jest jedno czy dwustronna – 1 egz.
 • Zgoda właścicieli słupów bądź innych obiektów, na których planowane jest umieszczenie tablicy reklamowej – 1 egz. (kserokopia);
 • Zgoda właścicieli słupów bądź innych obiektów, na których planowane jest umieszczenie tablicy reklamowej – 1 egz. (kserokopia);
 • Pozytywna opinia właściwego terenowo Rejonu Dróg Wojewódzkich w zakresie lokalizacji tymczasowego obiektu lub reklamy w pasie drogowym – 1 egz.;
 • Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA).

III. W przypadku zajęcia pasa drogowego dla umieszczenia obiektów budowlanych na trwale związanych z gruntem – Wniosek Nr 3 :

 • Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów – 3 egz.;
 • Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
 • Kompletną – uprawomocnioną dokumentację techniczną planowanych robót – do wglądu;
 • Komplet uzgodnień ZUDP – 1 egz. (kserokopia)
 • Pozwolenie na budowę – 1 egz. (kserokopia)
 • Decyzja administracyjna ZDW w Lublinie o zlokalizowanie obiektu budowlanego w pasie drogowym – 1 egz. (kserokopia)
 • Harmonogram prowadzenia robót, w przypadku etapowego prowadzenia robót;
 • Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA).
3.  Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Podawcze Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
tel. (81) 749 – 53 – 37
adres e-mail: sekretariat@zdw.lublin.pl

4. Opłaty:
 • Opłata skarbowa

Zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej za wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego nie wnosi się opłaty skarbowej.
Opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy podlega pełnomocnictwo. W/w opłatę (w wysokości 17 PLN) należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miasta Lublina lub na konto: UM Lublin BANK PEKAO S.A. Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.
Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego:

Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na terenie województwa lubelskiego obowiązujące na drogach wojewódzkich będących w zarządzie ZDW w Lublinie zawarto w tabeli 

5. Termin załatwienia sprawy:

Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 30 dni;
Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.

6. Podstawa prawna:
 • art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 10, ust. 11, ust. 13, ust. 13a, ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 645 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264);
 • uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego X/143/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 7 września 2015r. (t.j. Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2017r., poz. 1215) W sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich województwa lubelskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 775);
 • Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 2111, z późn. zm.);

PLIKI DO POBRANIA

 • Wniosek Nr 1  na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń obcych oraz zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.
 • Wniosek Nr 2 na zajęcia pasa drogowego dla umieszczenia obiektów tymczasowych (handlowych, użytkowych) lub reklam.
 • Wniosek Nr 3 na zajęcia pasa drogowego dla umieszczenia obiektów budowlanych na trwale związanych z gruntem